Faret, Skien

Utgravning: A. Jan Brendalsmo og Alf Tore Hommedal, 2001
Fylke: Telemark
Bispedømme: Agder

Funnstedet
I forbindelse med omarbeiding av landskapet rundt Telemark Sentralsykehus ble det avdekket noe som ble tolket som kristne graver og kirketuft.

Presentasjon av gravningen
Ved undersøkelsen ble det påvist et kokegropfelt fra romertid, et hedensk gravfelt fra yngre jernalder og en kristen gravplass, trolig fra 800-tallet.

Bygninger
Litt nord for midten av den kvadratiske gravplassen lå resten etter to, kanskje tre, bygninger, oppført i ulike fundamenteringsteknikker. Den eldste bygningen hadde jordgravde stolper i hull med kraftige steinskoninger, kalt Faret I (Reitan 2006). Den hadde fem stolper i langveggene og fire i kortveggene. Skipets mål var 4,8 x 6,8 m. En av stolperestene ble datert til AD 1010-1040. Senere er denne kirken erstattet av en større bygning, Faret II, symmetrisk om den første, med skip på 7 x 9,8 m. Veggene har stått på svill på lave tørrmurer av flate kalksteinsheller. I hjørnene har de imidlertid hatt jordgravde stolper. Denne kirken er antatt å være fra 1100-tallet. Fundament for et utvidet østlig tilbygg kan være laget for en Faret III, på 1300-tallet.

Kilder og litteratur
Trykt:

  • Reitan, G. 2006: Faret i Skien – en kristen gravplass fra vikingtid og nye innblikk i tidlig kirkearkitektur. Viking : 251-274.
  • Reitan, G. 2007: Faret i Skien. Norges eldste gravplass – dens framvekst og fall. Fortidsminneforeningens Årbok, årg.161: 129-137.

Utrykt:

  • Brendalsmo, A. J. og A.T. Hommedal 2002: Rapport på arkeologisk undersøkelse av kirkestedet på Faret, Skien, Telemark 23/10-1/11 2001. Manuskript, NIKU/Oldsaksamlingen, Oslo.