Lom (J. H. Jensenius)

  • Utgravning: Håkon Christie, 1973
  • Fylke: Oppland
  • Bispedømme: Hamar
  • Prestegjeld: Lom

Funnsted

Etter dendrokronlogisk datering ble Lom stavkirke i Gudbrandsdalen oppført etter 1157/1158. Arkeologiske undersøkelser ble gjennomført i 1973 i forbindelse med reparasjon av gulvene. Under tilbyggene fra 1600-årene var det tilstrekkelig å fjerne masser som hadde blitt avsatt på det gamle kirkegårdsterrenget etter at tilbyggene var reist.

Eldre graver

Ved utgravningene ble det påvist graver som var eldre enn den nåværende kirken og den eldre bygningen. Gravene i skipets midtgang er gravet ned fra et fast urent sandlag som har dannet terreng da kirken ble bygget. Noen av gravene er berørt av senere graving av stolpegroper.

Spor etter bygning

Ved avrensning av sandlagets overflate og opprensning av gravenes sider ble det avdekket en rekke stenfylte nedgravninger som viste seg å være dels stolpegroper, stolpehull og dels grøfter med rader av stolper. De må oppfattes som spor etter det konstruktive skjelettet i en eldre bygning. Stolpehullene har en indre stenskoning som har avstivet stolpene. På bunnen av hullene står fremdeles rester av morkent treverk fra stolpefoten. Stolpegropene er forbundet med to 0.8 m dype stensatte grøfter under nord- og sørveggene. I bunnen av grøftene ligger en trebjelke som stolpene har stått på.

Den eldre bygningen er avgrenset av et nyere gravkammer. De to langveggene i nord og sør er markert med åtte stolper. Øst- og vestveggene i bygningen har to mellomstolper mellom hjørnestolpene. Inne i skipet er det spor etter hull beregnet på tre par stolper i stenskodde stolpehull. Det vil si at det ikke er bevart spor etter noen konstruksjoner øst for de østligste stolpehullene:

“Traces of the east wall of the room were found under the east raft beam of the nave. This wall was also divided into three faces by two intermediate posts moved slightly eastwards in relation to the corner posts, but in case of the east wall the middle face was approximately twice as broad as the side faces. This may mean that the room opened eastwards, and it is thus possible to suppose that the building now described formed the nave of an older church, the chancel of which joined it in the east. The area eastwards, where the traces of an older chancel could possibly be expected to be found is, however, occupied by a large burial vault. Since this was made under the west part of the chancel of the present church, any tracees of a possible older chancel were wiped out.”

Tabell over stolpehull

Nr X/Y Z Ø Kommentar
1 19,84/7,93 1,02 36-38 Stenskoning
2 10,17/7,20   36-40  
3 10,21/9,04   36 x 36  
4 10,28/10,76   35 x 36  
5 12,45/10,00   34-36  
6 11,30/12,50   36-38  
7 12,63/12,65   32-34  
8 15,39/12,73   34-36  
9 16,87/12,78   34-36  
10 18,18/12,90   36-38 Stenskoning
11 19,80/11,46 0,98 32-34 Stenskoning
12 20,03/9,14 1,04 34-36 Stenskoning
13 18,38/8,86   28-32 Stenskoning
14 16,17/8,68 0,93 34-37 Stenskoning
15 12,73/8,27   34-37 Stenskoning
16 15,86/11,80 0,97 33-37 Stenskoning

Det ble ved utgravningen ikke slått fast om det har vært flere stolper i øst enn de som ble avdekket. Eventuell tolkning av bygningens form må derfor baseres på analogislutninger fra andre bygninger.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Christie, H. 1978 (1): Lom stavkirke, Fortidsminneforeningens Årbok:101-112.
  • Christie, H. 1978 (2): Lom Stave Church, World Archaeology, vol. 10,no. 2: 192-202.
  • Jensenius, J.H. 2001: Trekirkenefør stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirkerfør ca. år 1100. Con-Text, avhandling nr. 6. Arkitekthøgskolen iOslo: 144-146.
  • Skaare, K. 1978: Myntene fra Lom kirke, FortidsminneforeningensÅrbok: 113-130.

Utrykt:

  • Christie, H. 1973: Lom kirke. Utgravning under kirkens gulvsommeren 1973. Manuskript, Riksantikvarens Antikvariske Arkiv, Oslo.
  • Thun, T.: Brev om prøver fra Lom, 13.12.1999. Manuskript,Riksantikvarens Antikvariske Arkiv, Oslo.