Averøya kommune, Møre og Romsdal fylke

Kirkens type

Kirken var opprinnelig en enskipet langkirke med rektangulært skip og et noe smalere kortilbygg. Et nytt kor i laftet tømmer ble bygget i 1633. Innvendig himling med takbjelker. Foruten hjørnestaver er det mellomstaver i veggene og en midtstav i skipet. På sør- og nordsidene er det montert skråstivere ut fra veggene.

Plassering

Kirken står på sin opprinnelige tuft. Den ble i 1912 foreslått flyttet til Kristiansund av Kristiansund N. Museum.

Bruk

Kvernes nye kirke står rett sørvest for stavkirken og ble innviet i 1893. Året etter ble stavkirken kjøpt av en gruppe interesserte i Kristiansund og forært til Fortidsminneforeningen. Kirken brukes av og til til kirkelige handlinger.

Kirkens antatte alder

Alderen er ikke fastsatt, men er vanligvis satt til å være fra første halvdel av 1300-tallet.

Opprinnelige deler

Det opprinnelige koret ble revet og et laftet kor med samme bredde som skipet ble føyet til i 1633, da ble også svalgangene revet. I skipets vestende ble det bygget til et dåpskor, muligens med materialene fra det nedrevne koret. Dette og skipets vegger er de bevarte delene i kirken i dag.

Dekor

Koret og våpenhuset er bemalt med limfarge (distemper). Koret er avdekket og konservert i 1960-70 årene av Riksantikvaren. Skipets vegger, himling og flate staver/stolper er bemalt med limfarge. Av bemalt inventar finnes altertavle, alterbord, epitafium, skap, våpenskjold, prekestol og kistelokk bemalt med olje på tre. Altertavlen er middelaldersk, konservert i 1970-årene.

Utført dokumentasjon som finnes i Riksantikvarens Antikvariske Arkiv i Oslo

  • 1900: Plan, snitt og fasader ble målt i 1: 50 av arkitekt E. D.Schou.
  • 1993-2000: Plan og snitt av middelalderdelen i 1:20, målt avsivilarkitekt J. H. Jensenius.

Nyere arbeid

Reparert etter orkanskader 1 jan. 1992.

Bygningsarkeologiske undersøkelser

I 1938 ble det gravet under veggsvillene og støpt nytt fundament under veggene. Dette kan ha skadet eventuelle eldre kulturlag. Ingen videre undersøkelser.

I 1986 ble det saget tre inspeksjonsluker i gulvet, ved inspeksjon ble det konstatert at grunnen var tørr og sandig med et lavt kryperom.

Antikvariske problemstillinger

Kirken er sterkt ombygget og har en bygningshistorie som ikke er avklaret.

Litteratur

  • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart:II, 302-303.
  • Anker, P. 1997: Stavkirkene, deres egenart og historie, Oslo:175-177.
  • Christie, H. 1981: Stavkirkene-Arkitektur, Norges kunsthistorie, b.I-VII, Oslo: I, 239-241.
  • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 444.