Rødven

Rauma kommune, Møre og Romsdal fylke

Kirkens type:
Kirken var opprinnelig en énskipet langkirke med rektangulært skip og et noe smalere kor. Korets opprinnelige bredde kan fastsettes ut fra spor i skipets østvegg som tidligere opptok korets langvegger. Spor i ytterveggene viser at det tidligere gikk en svalgang rundt skip og kor.

Plassering:
Kirken står på sin opprinnelige tuft.

Bruk:
Kirken eies av Fortidsminneforeningen.

Kirkens antatte alder:
Datert til omkring 1200.

Opprinnelige deler:
Omkring 1600 ble koret revet og erstattet med et kor i en stavverkslignende teknikk, med omtrent samme bredde som skipet. Samtidig ble svalgangen revet og det ble bygget til et våpenhus ved skipets vestre ende, i samme teknikk som det nye koret. På 1600- og 1700-tallet ble kirken reparert flere ganger.

Dekor:
Kirken er dekorert innvendig på 1600- og 1700-tallet. Limfarve (distemper) i kor og skip. Stort middelalderkrusifiks. Dekoren trenger ettersyn og evt. konservering.

Dekorativ skurd:
Se Hohler 1999.

Utført dokumentasjon:
1962-63: Planer, snitt og fasader målt opp i 1:20 med detaljer 1: 5 av Håkon Christie.

Bygningsarkeologiske undersøkelser:
Det ble foretatt en arkeologisk utgravning under kirken i 1962-63 i regi av Riksantikvaren under ledelse av sivilarkitekt Håkon Christie. Her ble funnet et par stolpehull fra en eldre bygning.

Antikvariske problemstillinger:
Kirken er utvendig støttet av skårder. Det har vært drøftet om dette er en opprinnelig konstruksjon.

Litteratur:

  • Ahrens, C. 2001: Die frühen Holzkirchen Europas, B. I-II, Stuttgart: II, 317.
  • Anker, P. 1997: Stavkirkene, deres egenart og historie, Oslo: 171-74.
  • Christie, H. 1981: Stavkirkene-Arkitektur, Norges kunsthistorie, b. I-VII. Oslo: I, 142.
  • Dietrichson, L. 1892: De norske stavkirker, Kristiania: 394.
  • Hohler, E.B. 1999: Norwegian Stave Church Sculpture. Vol. I-II, Oslo: I, 210-211.