Bø (J. H. Jensenius)

  • Utgravning: Dagfinn Skre, 1985
  • Fylke: Telemark
  • Bispedømme: Agder
  • Prestegjeld: Bø

Funnsted

Den bygningsarkeologiske undersøkelsen i Bø gamle kirke i 1985 ble foretatt som del av det nødvendige vedlikeholdet i kirken. Dendrokronologiske prøver tatt av takverket er noe usikre, men kan antyde at skipets takverk er reist etter 1177.

Behovet for kryperom under det nye gulvet som skulle legges inn krevet at terrenget ble senket i hele kirken. Med unntak av et område nordvest i skipet og lengst øst i koret betød senkingen at det måtte graves ned til urørt bakke i hele kirken. Ved byggingen av de kirkene som har stått på tuften har det blitt foretatt betydelige terrengarbeider. Ved byggingen av den første kirken har man fjernet en forhøyning på midtre og søndre deler av tuften. Kulturlag som hørte til stolpekirken er bare bevart i to områder på til sammen ca. 13 m².

Eldre graver

Fire graver antas å være eldre enn stolpekirken. En grav lå under oppfyllingen for planering før reisning av kirken. Tre andre graver lå nær midtaksen for korets nord- og sørvegger. Ut fra orientering og mangel på gravgods antas at gravene er kristne. En grav ble skadet ved graving av stolpegropen. De mange inngrepene i gravene gjør det sannsynlig at det har vært flere graver i denne fasen enn de fire registrerte. Det kan se ut som om gravplassen har hatt sin vestre avgrensning ved det nåværende korskillet.

Spor etter bygning

Stolpekirken ble reist på en tomt der det allerede var en kristen kirkegård. Før byggingen ble tuften planert. Masse er skavet av i den sørlige og midtre del av tuften og fylt opp i øst og nordvest. Oppfyllingen har enkelte steder hevet bakkenivået med 0,6 m. For de takbærende stolpene i bygningen har man gravet seks stolpegroper. I disse er fire hjørnestolper i skipet og to i koret satt ned. Diameteren på stolpegropene var ca. 1,4-1,5 m. Da hullene var gravet ble stolpene justert både i flaten og i høyden. Flere av stolpene er plassert ute av sentrum i stolpegropene. Den sørøstre gropen i koret kan ha blitt utvidet mot nord for å få stolpen på riktig plass. Nøyaktigheten i stolpenes plassering i flaten har vært stor. Lengden på de veggene som kan sammenlignes, varierer med 0,3-0,4 m målt fra stolpenes antatte sentrum. Variasjonene i det absolutte nivået på bunnen av stolpegropene i østre korvegg var minst 0,05 m og opptil 0,17 m mellom stolpegropene i skipet. Siden markoverflaten ved gravingen av stolpegropene ikke er bevart er det ikke mulig å si hvor dypt ned fra overflaten de ble gravet, men det må ha dreid seg om en dybde på mellom 0,8-1,0 m. Oppspadd masse er fylt tilbake omkring stolpen og stein er satt ned omkring stolpen opp til bakkenivå som skoning. Bortsett fra de seks nedgravningene var det ikke bevart spor etter bygningselementer.

Tabell over stolpehull

Nr X/Y Z Ø Kommentar
1 25,50/11,29 100 0,52 Rest av stolpe. Bunnhøyden oppjustert 0,15m.
2 25,48/8,60 >105   Nyere fundament definerte øvre del av hullet.
3 13,99/6,85 159 64 Skoningssten bevart. Bunnhøyden oppjustert 0,15m.
4 21,70/6,84 142 58 Nyere fundament definerte øvre del av hullet.
7 21,70/13,06 147 58 Nyere fundament definerte øvre del av hullet.
8 13,96/13,11 152 54 Stolpegropen skadet av graver.

Diverse, sammendrag

Mellom hjørnestolpene kan det ha vært innspent sviller som må ha hvilt på et fundament. Et slikt fundament kan ha vært en tørrmur lagt på bakken. Da treskipet skulle rives ved byggingen av stenkirken kan stolpene ha blitt trukket rett opp av hullene, kantene var jevne og det sto ingen rest av treverk igjen i bunnen. Etter rivningen har svillens fundament blitt fjernet sammen med alle kulturlag fra stolpekirken.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Jensenius, J.H. 2001: Trekirkenefør stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirkerfør ca. år 1100. Con-Text, avhandling nr. 6. Arkitekthøgskolen iOslo: 159-161.
  • Skre, D. 1986: Den bygningsarkeologiske undersøkelsen (Bø), Telemarkhistorie, nr.7: 9-23.

Utrykt:

  • Skre, D. 1987(1): Innberetning fra Riksantikvarensbygningsarkeologiske undersøkelser I Bø gamle kirke 1985.Manuskript, Riksantikvarens Antikvariske arkiv, Oslo.
  • Thun, T.: Brev om prøver fra Bø kirke, 17.09.1999. Manuskript,Riksantikvarens Antikvariske Arkiv, Oslo.