• Utgravning: Håkon Christie, 1956
  • Fylke: Sogn og Fjordane
  • Bispedømme: Bjørgvin
  • Prestegjeld: Hafslo

Funnsted

Urnes stavkirke i Sogn og Fjordane ble antagelig reist etter år 1130, etter hva dendrokronologisk datering viser.

Spor etter bygninger

I den stående kirken er det gjenanvendt en del trematerialer fra en eldre bygning. Det er korets grunnstokk, skipets østre grunnstokk, korets nordøstre hjørnestav, plankene i korets nordvegg, flertallet av planker i skipets langvegger blant annet en portal med dørfløy, korets østre gavlfelt og skipets vestre gavlfelt. Det er antatt at de sekundært anvendte materialene kommer fra en tidligere bygning på stedet.

Utgravninger under den stående kirken ble gjennomført i 1956-57 og det ble påvist stolpehuller og graver som var eldre enn den stående bygningen. Håkon Christie argumenterte for at det hadde stått en eldre kirke på stedet, Kristian Bjerknes mente at det kunne skilles mellom to eldre bygninger under den stående. Ved ny bearbeiding av dokumentasjonsmaterialet har Knud Krogh og Håkon Christie kommet til at det har stått to eldre trebygninger på stedet før den nåværende.

Spor etter bygning I

Den ene bygningen har bestått av et skip og et smalere kor i øst. Skipet måler ca. 6,50 x 5,00 m og har jordgravde hjørnestolper og langveggene er delt i fire fag av jordgravde stolper. Hvis veggene har bestått av loddrette planker kan de ha stått i svill/sviller. I skipets vest- og østgavl og i korets østgavl er det spor som kanskje stammer fra enkelte jordgravde planker.

Tabell over stolpehull fra bygning I

Nr X/Y Z Ø Kommentar
1   53    
2   65    
3   63    
4   57    
5   48    
6   88    
7   88   Veggplanker
8   95   Veggplanker
9   92    
10   84    
11   118   Veggplanker i vinkel
12   80    

Spor etter bygning II

Det er mulig å se spor etter skipet i bygning II. Det måler ca. 6,00 x 8,00 m og har hatt jordgravde hjørnestolper med diameter på omtrent 0,50 m. Veggtiler kan ha stått i not i en svill som i langveggene gikk fra hjørne til hjørne. Det kan være at de bevarte svillene skriver seg fra denne kirkens langvegger. Inne i skipet er det spor etter fire jordgravde stolper, men det er ikke klart hvilken situasjon de tilhører (på tegningene markerte med I/II). Ved utgravningen ble det funnet to mynter fra Harald Hardrådes regjeringstid (1046-1066) som daterer én eller begge bygningene.

Kilder og litteratur

Trykt:

  • Bjerknes, K. 1958: Urnes stavkirke. Har det vært to bygninger forutfor den nuværende kirke? Fortidsminneforeningens Årbok, vol. 113:75-96.
  • Christie, H. 1958: Urnes stavkirkes forløper belyst ved utgravningerunder kirken. Fortidsminneforeningens Årbok, vol. 113: 49-74.
  • Christie og Krogh: Publikasjon under arbeid.
  • Jensenius, J.H. 2001: Trekirkenefør stavkirkene. En undersøkelse av planlegging og design av kirkerfør ca. år 1100. Con-Text, avhandling nr. 6. Arkitekthøgskolen iOslo: 121-126.